UNPKFC เยือนเชียงราย สานสัมพันธ์ไทย-เกาหลี และเยี่ยมชมสินค้าภูมิปัญหาไทย โดยชุมชม อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC ร่วมกับ บิ๊กหมอก นายศรพงษ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC เป็นประธานในการเปิดงาน OTOP ชุมชนสานสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย บ้านวังผา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พร้อมคณะบอร์ดบริหาร UNPKFC โดย ศจ.ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ ,ดร.ชญานิศา คานิยอร์ พร้อมคณะ ตลอดจนบุคลากร นักเรียน หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

กิจกรรมเปิดงานในครั้งนี้ มีการแสดงฟ้อนนำจากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ต.สันมะค่า และการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย ที่ผสมผสานการแสดงอันหลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ศิลปะการฟันดาบ การต่อสู้ด้วยมือเปล่า การตีกลองปูจา การเชิดพญานาค และการรำไทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสินค้าโอท็อปชื่อดังจากชุมชนต่างๆ ทั่วอำเภอป่าแดด มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ผู้มาร่วมงานได้เลือกซื้อเก็บเป็นที่ระลึก

น.ส.กมลชนก บวรสืบบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย กล่าวว่า งาน OTOP ชุมชนสานสัมพันธ์ไทย -เกาหลี ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ วัฒนธรรมของไทย ให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะไทย ด้านต่างๆ เช่น นาฏศิลป์ไทย อาวุธไทยโบราณ ดนตรีไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นกระชับความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งกระตุ้นความสัมพันธ์ที่ดีงามภายในครอบครัวภายใต้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการนำวัฒนธรรมไทยสู่สากล การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเกาหลี รวมทั้งภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยเยาวชนจากท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากครูสายศิลปะด้านต่างๆ และครูอาสาของชุมชน

ด้านนายศรพงษ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง เผยว่า การดำเนินงานในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ให้คนในชุมชนมีรายได้ จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมุมมองของนางสาวกมลชนก บวรสืบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย มีวิสัยทัศน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย นำเอาดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน มาเป็นโจทย์สำคัญเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ตลอดทั้งคนทุกกลุ่ม และทุกวัยทำงานร่วมกัน

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC กล่าวว่า ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคตามสมัย เพื่อเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้กำลังใจคณะผู้จัดตั้งโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชน และเป็นแบบอย่างที่เข้มแข็งให้คนรุ่นหลังต่อไป ศิลปะ วัฒนธรรม คือเครื่องมือสำคัญที่จะเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และจะส่งผลถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ และสินค้าชุมชน OTOP ยังสามารถขยายได้อีกมหาศาล หากทั้งทางภาครัฐบาล ,เอกชน,ชุมชน และจิตอาสา พัฒนา ส่งเสริมและผลักดัน ศิลปะ วัฒนธรรม และโครงการ OTOP ของชาวป่าแดด จ.เชียงราย จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม พร้อมทั้งขอบคุณ น.ส.กมลชนก บวรสืบบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย ที่จัดกิจกรรมที่ดีต่อชุมชนให้เกิดขึ้น และเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความเสียสละ ที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังต่อไป.

Share your love