UNPKFC มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกหลานทหารผ่านศึก และกลุ่มชาติพันธ์ เข้าร่วมโครงการ Global Space Leadership Program เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาฯ ได้เรียนเชิญ สมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย,สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพฯ, สมาคมไทยทรงดำ(ไตดำ), มูลนิธืไทยทรงดำ และภาคีเครือข่ายทหารพราน เข้าหารือในวาระ การจัดกิจกรรม Global Space Leadership Program 2024 เพื่อเปิดตัวการเข้าถึงอวกาศสำหรับเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนไทย และลูกหลานผู้รักษาสันติภาพ เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกหลานทหารผ่านศึก และกลุ่มชาติพันธ์ โดยอายุโดยเยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี ที่มีฐานะยากจน สามารถเข้า ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยข้อสรุปในที่ประชุม องค์กรพันธมิตร และ ภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และรับทราบข้อกำหนด และตอบสนอง การให้ความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน.

Share your love