UNPKFC_Editor

UNPKFC_Editor

UNPKFC นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครัังที่ 4/67 วันอังคารที่ 14 พ.ค.67 ณ ห้องห้ากันยา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อวาระพิเศษ เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติ UNSDGs

UNPKFC นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภ…

The United Nations Association of Coachella Valley California USA Chapter (UNA-USA) has partnered with the United Peace keepers Federal Council UNPKFC to support the production and distribution of clean water for all

No Water, No Life. No Blue, No Green. In contributing to the United Nations sustainable development goals, particularly SDG 6, clean water and sanitation, The United Nations Association of Coachella Valley California USA. Chapter has partnered with the United Peace…

On April 30th, 2024, Dr. Parinda Perry, Secretary General of United Peacekeepers Federal Council (UNPKFC), along with a delegation, participated in the recording of auspicious blessings to Her Majesty Queen Suthida Bajraharasudhabimalalakshana. In this recording, Dr. Parinda Perry, the leader of the group paid a tribute in poetry to the queen on the special occasion of her birth anniversary on June 3rd, 2024, at the Royal Thai Army Radio and Television Station, Channel 5, Sanam Pao, Bangkok, Thailand.

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ดร. ปริญดา แ…

Dr. Parinda Perry, Secretary General of United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC), along with GP.CAP.DR.Teerawat Duangchan Advisory Board of United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC), participated on behalf of UNPKFC in the conference regarding the ocean-based climate solutions at United Nations Thailand .

The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ESCAP is the regional arm of the United Nations, playing a unique role as the only intergovernmental forum for all countries and territories of Asia and the Pacific region. –…

UNPKFC Led by Dr.Aphinita Chaichana Global President along with its committees, Young Peace Ambassadors, and members visited Burapha Palace and the learning center museum of Bank of Thailand to learn about the exchanges in the prehistoric society of Suvarnabhumi (Thailand). Thanks to the learning center museum of Bank of Thailand, all instructors, and officials for their knowledgeable information.

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC ) นำโดย…